Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

2024-02-072024 ОНЫ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
2022-06-27"Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах чиглэл"-ээр хэрэгжүүлэх ажлын 2022 оны төлөвлөгөө
2022-05-09Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын 2022 оны зөвлөгөөн, хэлэлцүүлэг, сургалт, сурталчилгааны нэгдсэн төлөвлөгөө
2022-05-09"Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааны хөтөлбөр"-ийн хэрэгжилтийг хангах 2022 оны төлөвлөгөө
2022-05-02ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН “НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ-ОРЧНЫ БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ” 2022 ЗОРИЛТОТ ЖИЛИЙН ТУГ АЯЛАХ ХУГАЦААНД ХИЙЖ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
2022-05-01ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН "СОЁЛТОЙ ИРГЭН-ЦЭВЭР ХОТ" 2020 ЗОРИЛТОТ ЖИЛИЙН ХҮРЭЭНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
2020-12-31ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН "СОЁЛТОЙ ИРГЭН-ЦЭВЭР ХОТ" 2020 ЗОРИЛТОТ ЖИЛИЙН ХҮРЭЭНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫН ТАЙЛАН
Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР