Үйлчилгээний төлбөр, хураамж

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БОЛОН ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖ

 

Д/д

Мэдээллийн нэр

Үйлчлэх төрөл

Хэмжих нэгж, Ангилал

Үйлчилгээний хураамж /төгрөгөөр/

Үйлчилгээний болон тэмдэгтийн хураамжийн дансны дугаар

Хууль, тогтоомжийн үндэслэл

Иргэн

Аж ахуйн нэгж, байгууллага

1

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ шинээр болон газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх

Хэвлэх

Аймгийн төвийн сум

5000

10000

ГХБХБГазрын орлогын төрийн сангийн данс: 100100029002

МУ-ын ЗГ-ын 2003 оны “Хураамжийн үнэлгээ тогтоох тухай” 205 дугаар тогтоол

 

Тайлбар: Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээгээ үрэгдүүлсэн, гээгдүүлсэн тохиолдолд түүнийг нөхөн олгоход дээрх хураамжийн хэмжээг 1,5 дахин нэмэгдүүлж авна.

Бусад сумд

3000

5000

2

Газар ашиглах эрхийн гэрчилгээ шинээр олгох

Хэвлэх

Гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгж

35000

Гадаадын иргэн харьяалалгүй хүн

10000

3

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах

Хэвлэх

Аймгийн хэмжээнд

3000

6000

4

Газар ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах

Хэвлэх

Гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгж

10000

Гадаадын иргэн харьяалалгүй хүн

5000

5

Зурган мэдээлэл кадастрын зураг

Хэвлэх

Нэгж талбар бүр

2500

Газрын архивын лавлагаа

1 хуудас

Захирамжийн хуулбар

200

Баталгаажилтын схем

1000

6

Дуудлага худалдаанд оролцогчийг бүртгэх

Бүртгэл

1 хүсэлт

5000

10000

МУ-ын ЗГ-ын 2003 оны 28 дугаар тогтоолын 6 дугаар хавсралт

 

Тайлбар: Гадаадын иргэн харъяалалгүй хүн тус бүр 10000 төгрөг

Дуудлага худалдаанд ажиглагчийг бүртгэх

Бүртгэл

1 хүсэлт

1000

 

Тэмдэгтийн хураамж /төгрөгөөр/

 

7

Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээ шинээр болон бусдад шилжүүлэн авах тохиолдолд улсын тэмдэгтийн хураамж нэмж авна

Хэвлэх

Аймгийн төвийн сум

10000

20000

Аймгийн тэмдэгтийн хураамжийн орлогын

Хаанбанкны данс:  5540607751

 

Мөн

 

Тухайн сумын тэмдэгтийн хураамжийн орлогын дансанд орно

 

2011 оны 01 дүгээр сарын 01-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөж байгаа “Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хууль”-ийн /Шинэчилсэн найруулга 2010.11.25-нд баталсан/ 39 дүгээр зүйл. Газар өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулах зөвшөөрөл олгох, газрын хэвлийг олгоход хураах тэмдэгтийн хураамжийн хэмжээ

Бусад сумд

6000

10000

8

Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгахад

Хэвлэх

Гэрчилгээ бүр

6000

12000

9

Газрын дуудлага худалдаа, төсөл сонгон шалгаруулах баримт бичиг хүлээн авахад

 

 

12500

10

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг барьцаалсан тухай тэмдэглэл хийлгэхэд

Албан тоот, Мэдээллийн санд бүртгэх, Хэвлэх

Нэгж талбар бүр

10000

 

Үйлчилгээний хураамж /төгрөгөөр/

 

11

Нэгж талбарын хувийн хэргийг шинээр үүсгэж, баталгаажуулах

Архивлах

Нэгж талбар бүр

8430

ГХБХБГазрын орлогын төрийн сангийн данс: 100100029002

МУ-ын ЗГ-ын 2009 оны “Ажлын үнэлгээ батлах тухай” 175 дугаар тогтоол

 

ГХГЗЗГ-ын даргын 2013.04.19-ны А/93 тоот тушаалаар “Нэгж талбарын хилийн эргэлтийн цэг, тэмдэгтийн загвар”-ыг баталсан.

 

 

12

Нэгж талбарын эргэлтийн цэгийг газарт бэхлэх

Хэмжилт

Эргэлтийн цэг бүр

5316

13

Кадастрын хэмжилт, зураглал болон боловсруулалт хийх

 

Газрын кадастрын мэдээллийн санд оруулах

Эргэлтийн цэг бүр /тухайн хэмжилт хийх газар, обьектын зай, ажлын хэмжээ, цаг хугацаа, хүндрэлээс хамаарч үнэлгээн 3 ангилалтай байдаг/

5924

11259

16593

14

Цайрдсан ган төмөр эргэлтийн цэгийн үнэ

Ergeltiin tseg.jpg

Газарт суулгах зориулалтын цэг

Ширхэг

15000

ГХБХБГазрын орлогын төрийн сангийн данс: 100100029401

“Стандартланд девелопмент” ХХК нь Геодези, кадастрын төрөл бүрийн хэмжилтийн багаж, тоног төхөөрөмж,

ажлын хувцас, цэг, тэмдэгт зэргийг

төрийн байгууллага, компаниудад бэлтгэн нийлүүлдэг.

Дээрх бүтээгдэхүүн олон улсын /Vario Standard/ стандартын

Дагуу нийлүүлж байгаа бөгөөд компаниас худалдаж авсан эргэлтийн цэгийн үнэ нь 15000 төгрөг болно.

15

Кадастрын зураг, шугам сүлжээний зураг

Хэвлэх

дм2

500

ГХБХБГазрын орлогын төрийн сангийн данс: 100100029002

ГХГЗЗГ-ын даргын 2011.04.12-ны 171 тоот тушаалаар “Газрын кадастрын мэдээллийн санг ажиллуулах журам”-ын хоердугаар хавсралт.

Газрын кадастрын мэдээллийн сангаас үйлчлэх үйлчилгээний хураамжийн хэмжээ

 

Нэгж талбар

2500

Хуулах /тоо хэлбэрээр/

Газар дээрх талбайн бодит хэмжээ “га”

6000

16

Ортофото

Хэвлэх

дм2

2000

Хуулах /тоо хэлбэрээр/

Газар дээрх талбайн бодит хэмжээ “га”

8000

17

Сансрын зураг

Хэвлэх

дм2

1000

Хуулах /тоо хэлбэрээр/

Газар дээрх талбайн бодит хэмжээ “га”

5000

18

Газрын нэгдмэл сангийн зураг (газар ашиглах, хөрс, ургамал, бэлчээр, хандангийн зураг)

Хэвлэх

дм2

1000

Хуулах /тоо хэлбэрээр/

Газар дээрх талбайн бодит хэмжээ “га”

10000

19

Газрын үнэлгээий бүс, жишиг үнийн зураг

Хэвлэх

дм2

1000

Хуулах /тоо хэлбэрээр/

Нийслэл, аймаг, сумын хэмжээгээр

10000

20

Текстэн мэдээлэл

Хэвлэх

Хуудас

1000

21

Архивийн лавлагаа

Хэвлэх

Хуудас

1000

Баримт материал хуулбарлаж өгөх

 

А4 хуудас

300

 

А3 хуудас

600

22

Газрын төлбөр

Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эзэмшил газар

1 м,кв

8

Аймгийн орлогын төрийн сангийн данс: 100100000943

 

Мөн

 

Тухай сумын татварын байцаагч эсвэл Татварын хэлтэст

Тайлбар: Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад газар эзэмшүүлэх шийдвэр гаргасан эрхий бүхий Засаг даргын захирамж гарсан өдрөөс эхлэн газрын төлбөр тооцно.

 

МУ-ын ЗГ-ын 1997 оны 152 дугаар тогтоол

 

Аймгийн ИТХурлын тэргүүлэгчдийн 2002 оны 01 сарын 02-ны өдрийн 08 дугаар тогтоолоор

Гэр хорооллын газар

1 м,кв

8

“Газрын төлбөрийн тухай хууль”-ийн дагуу 700м2 хүртэлх газрын 90%-ийг  төлбөрөөс чөлөөлнө

Өвөлжөө хаваржааны доорх газар

1 м,кв

4

“Газрын төлбөрийн тухай хууль”-ийн 7 дугаар зүйлийн 7.3 дахь заалт

Уурхайн эдэлбэр газар

1 га

5000

Аймгийн ИТХурлын тэргүүлэгчдийн 2002 оны 01 сарын 02-ны өдрийн 08 дугаар тогтоол

Аялал жуулчлалын газар

1 м,кв

8

“Газрын төлбөрийн тухай хууль”-ийн 7 дугаар зүйлийн 7.7 дахь заалт

Эрчим хүчний шугам сүлжээний газар

1 км

1500

“Газрын төлбөрийн тухай хууль”-ийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.4 дэх заалт

Тариалангийн газар

1 га

174-386

МУ-ын ЗГ-ын 152 дугаар тогтоолын дагуу бодож тооцно.

Тусгай хамгаалалттай газар

1 м,кв

24

Жишээ нь: Тусгай хамгаалалттай газар нутагт  аялал жуулчлалын зориулалтаар үйл ажиллагаа явуулж байга тохиолдолд 1м2 газарт 24 төгрөгөөр тооцно

23

Газрын татвар

МУ-ын иргэн

1 м,кв

Аймгийн төвийн сум болон бусад сумдын үнэлгээний бүсчлэл, Өмчилсөн газрын хэмжээ зэргээс хамаарч аргачлалын дагуу газрын татварыг ногдуулна.

МУ-ын ЗГ-ын 2003 оны 103 дугаар тогтоолын 3 дугаар хавсралт

 

Аймгийн ИТХ-ын 2012 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 01/09 дүгээр тогтоол

 

“Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын тухай хууль”-ийн 7 дугаар зүйл

Барилгын материалын сорилт шинжилгээний лабораторид хийгдэх шинжилгээ

Д/д

Дээжийн нэр төрөл

Хэмжээ /см/

Шинжилгээнд шаардлагатай дээжийн хэмжээ

Нэг бүрийн үнэ /төгрөгөөр/

Дансны дугаар

Эрх зүйн үндэслэл, хууль, тогтоомжийн нэр

24

Элс

 

10кг

48800

 

 

 

 

 

 

 

ГХБХБГазрын орлогын төрийн сангийн данс: 100100029002

Барилга, хот байгуулалтын яамны Зураг төсөл, эрдэм шинжилгээний институтийн захирлын 2014 оны 07 сарын 23-ны 71 тоот баталсан “Ажил үйлчилгээний үнэ,  тарифийг шинэчлэн тогтоох тухай” тушаалыг үндэслэн иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад үзүүлэх үйлчилгээний үнийг баримтлаж байна.

 

Тайлбар: Монгол Улсын МNS стандартыг баримтлан үзүүлэлт, чанарыг  доторхойлно.

 

25

Хайрга

 

20кг

60200

26

Дайрга

 

20кг

60200

27

Хөнгөн бетон

 

54000

28

Элс хайрганы холимог тодорхойлох

Элс шинжлэх

20кг

48800

Хайрга шинжлэх

60200

29

Конусын суулт

 

-

20200

30

Үл эвдэх /шмидын алх 1цэг/

 

-

18000

31

Бетон шоо

 

10x10

2400

15x15

3200

32

Бетон цилиндр

10x20

2900

33

Бетон гулдмай

 

6000

34

Цул тоосго

 

15ш

49800

35

Нүхтэй бетон тоосго

 

15ш

42000

36

Үнсэн тоосго

 

15ш

49800

37

Царууц тоосго

 

15ш

49800

38

Хайрга, дайрга фракцлах

5-10

25кг

3600

10-20

4200

20-40

4800

39

Хөөсөнцөр

 

50х50см-1ш

46800

40

Эрдэс хөвөн

 

50х50см-1ш

50600

41

Сэндвич хавтан

 

50х50см-1ш

93600

42

Явган зам талбайн хавтан

 

15ш

30200

43

Сэндвич хавтан, Хөөсөнцөр, Полиуретан, Эрдэс хөвөнтэй

 

50х50см-1ш

93600

44

Хуванцар цонх, дулаан, техник тооцоо

 

50х50-1ш-булан

27000

45

Техник хяналтын зардал

Гэрээ байгуулах

2 хувь

Нийт төсвийн

ГХБХБГазрын орлогын төрийн сангийн данс: 100100029002

Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайдын  2012 оны “Барилгын төсөв зохиох дүрэм” 181 дүгээр тушаалын 2 дугаар хавсралтын 6.1 дэх заалт 

 

             МЭДЭЭЛЭЛ НЭГТГЭСЭН:

ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН

ГАЗРЫН МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                                       /  С.ЗОРИГТБААТАР /

 

ХЯНАСАН:

ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН

ГАЗРЫН ДАРГА                                                                                                       /  Ч.ГҮНСЭНХОРОЛ  /

Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР