Геодези, зураг зүйн үйл ажиллагаа

2020-03-16Өвөрхангай аймгийн газар нутгийн нэрийн жагсаалт /сүүлийн 6 сум/
2020-03-16Өвөрхангай аймгийн газар нутгийн нэрийн жагсаалт /дунд 6 сум/
2020-03-16Өвөрхангай аймгийн газар нутгийн нэрийн жагсаалт /эхний 6 сум/
2020-03-06Газар зүйн нэрийн зөвлөлийн хурал
2019-01-292017 оны 03 сарын 22-ны байдлаар "геодези, зураг зүйн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх" тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжүүд
2018-01-16Өвөлжөө, хаваржааны доорх газрын бүртгэл
2017-06-03Газар нутгийн нэрийн зураг
2017-06-02Өвөрхангай аймгийн аймаг, сумын нутаг дэвсгэрийн хилийн цэс (1977 оны байдлаар)
2017-06-02Геодезийн байнгын цэг, тэмдэгт
2017-06-02GNSS-ийн байнгын ажиллагаатай станц /CORS/
2017-06-02Геодезийн солбицол, өндөр, тусгагийн нэгдсэн тогтолцоо
2017-05-31Аймаг, сумын төвийн 1:1000-ны масштабтай байр зүйн зургийн ажил
Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР